พิษแซมบ้าเขย่าโลก หวั่นค่าหยวนร่วง. - 2542 [1999]


กองทุนการเงินระหว่างประเทศ.


การปริวรรตเงินตรา.
เงินเรียล.
เงินตรา.
เงินหยวน.


บราซิล--ภาวะเศรษฐกิจ--2542.
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2542.
เอเชีย--ภาวะเศรษฐกิจ--2542.
ไทย--การค้า--บราซิล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305