วินาศภัยเข้าสู่แวตได้มากกว่าเสีย - 2542 [1999]


ประกันวินาศภัย--ไทย
ประกันภัย--ไทย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย
บริษัทประกันภัย--ไทย

VAT

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305