กาญจนา หงษ์ทอง

จับ 4 แบงก์รัฐควบกิจการ ทางออก ธปท. คลายวิกฤติ - 2541 [1998]


ธัญญา ศิริเวทิน
สมชาย สกุลสุรรัตน์
สิริวุทธิ์ เสียมภักดี


ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารศรีนคร
ธนาคารมหานคร
ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัทเจ พี มอร์แกน


ธนาคารพาณิชย์--ไทย--2541

บีบีซี ธปท.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305