สาโรจน์ มณีรัตน์

ศิลปวรรณกรรม กวีในร่างเงา วิลเลียม เชคสเปียร์ ทวีป วรดิลก HAMLET ผลงานานชิ้นโบแดงก่อนศตวรรษ 2000 - 2542 [1999]


ทวีป วรดิลก, 2471-2548.


กวีไทย--ชีวประวัติ
นักประพันธ์ไทย.
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305