เทพมนตรี ลิมปพยอม.

พระสุวรรณกัลยา (สุพรรณกัลยา) พัฒนาการของไสยศาสตร์มาสู่นิมิตและความฝันกับการศึกษาประวัติศาสตร์. - 2542 [1999]

0125-3654


สุพรรณกัลยา, พระ, 2093-2135.
นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ, 2098-2148.


รูปเคารพ--ไทย.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305