สุพจน์ แจ้งเร็ว

บรรณาธิการ พระสุพรรณกัลยา - 2542 [1999]


สุพรรณกัลยา, พระ, 2093-2135
นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ, 2098-2148


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305