ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมรายสาขา ปี 2541. - 2542 [1999]

0857-8702


อุตสาหกรรมการเกษตร.
อุตสาหกรรมเหล็ก.
อุตสาหกรรมรถยนต์.
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์.
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน.
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี.
อุตสาหกรรมกระดาษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305