ประเวศ วะสี, 2474-

วิถีบูรณาการ ทางออกทางภูมิปัญญา - 2542 [1999]

บทความปาฐกถาพิเศษโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี


การพัฒนาประเทศ--แง่ยุทธศาสตร์
ภูมิปัญญา
ยุทธศาสตร์


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2542
ไทย--ภาวะสังคม--2542

วิกฤตเศรษฐกิจ ระบบโลกใหม่ New world order ระเบียบโลกใหม่ ระบบระเบียบโลกใหม่ วิถีบูรณาการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305