ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนขายสิทธิ์ตามสัญญาเช่าซื้อ - 2542 [1999]

0125-6580.


เช่าซื้อ--ภาษีอากร--ไทย

การโอนสิทธิการเช่า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305