รัฐบาลชวนขึ้นแผนใหญ่สานต่อเซาเทิร์นซีบอร์ด - 2535 [1992]


โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้


ไทย (ภาคใต้)--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305