ยุทธศักดิ์ สุภสร.

ญี่ปุ่นกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถดถอย. - 2542 [1999]


ญี่ปุ่น--ภาวะเศรษฐกิจ.
ญี่ปุ่น--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305