ภาวะ 6 อุตสาหกรรมสำคัญ ปี 42. - 2542 [1999]

0857-8702


อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์.
อุตสาหกรรมการเกษตร.
อุตสาหกรรมรถยนต์.
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง.
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305