ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

สิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ - 2542 [1999]

0125-6580


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย

คดีภาษีอากร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305