ลดาวรรณ ครุธศรัทา

แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ อุปสรรคคือขนมหวาน - 2542 [1999]

0125-7331


นลินี ไพบูลย์, 2502-


สตรีในธุรกิจ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305