ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

จากนักวิชาการถึงผู้มีอำนาจและนักการเมือง. - 2535 [1992]

จากการถอดเทปคำอธิบายของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ในการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง "การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย" 13 พ.ค. 2535.

0853-1333


ประชาธิปไตย.
นักการเมือง.


ไทย--กฎหมายรัฐธรรมนูญ--การแก้ไข.
ไทย--การเมืองและการปกครอง--กรุงรัตนโกสินทร์--2534-2535.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305