พีรศิลป สุดธนกิจ

เจาะตลาดค้าปลีกญี่ปุ่น (ตอบจบ) - 2540 [1997]


การขายปลีก--ญี่ปุ่น


ญี่ปุ่น--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305