ธปท.เตือนภัยส่งออกแย่ - 2542 [1999]


การเงิน--ไทย
การส่งออก--ไทย


ไทย--นโยบายการค้า
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย--การค้า

ธปท. ส่งออก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305