ปราม 29 บริษัทรถห้ามฉวยขึ้นราคาก่อนลดภาษีวีเอที - 2542 [1999]


รถยนต์--ราคา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย

VAT บริษัทรถ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305