บาทอ่อน ช่วยส่งออก : กลยุทธ์ที่ไม่คุ้ม - 2542 [1999]


การเงิน--ไทย
นโยบายการเงิน--ไทย
การส่งออก--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ
ไทย--นโยบายการค้า
ไทย--การค้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305