ค้านอกระบบตัวแปรข้อพิพาทไทย-พม่า - 2542 [1999]


เศรษฐกิจนอกระบบ--ไทย


ไทย--การค้า--พม่า.
พม่า--การค้า--ไทย.

การค้าชายแดน การค้านอกระบบ ข้อพิพาทไทย-พม่า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305