กัลยา ยะตำ

วิเคราะห์ทิศทางค้าชายแดนไทย-มาเลย์ในภาวะสินค้าอุตฯเกษตรประมงเป็นเส้นเลือดใหญ่ - 2542 [1999]


การส่งออก--ไทย


ไทย--การค้า--มาเลเซีย.
มาเลเซีย--การค้า--ไทย

การค้าชายแดน ชายแดนไทย-มาเลย์ ประมง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305