พีแอนด์จีมิติใหม่ ฝันส่งออก 20,000 ล้าน. - 2542 [1999]


บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)


สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305