พีแอนด์จีทุ่ม 6 พันล.ขึ้นฐานผลิตส่งออกเขย่าบัลลังก์ยูนิลีเวอร์ - 2542 [1999]


บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)


สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย

P&G พีแอนด์จี ยูนิลีเวอร์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305