ธงชัย สันติวงษ์.

แบงก์ไทยกับความเชื่อมั่นบนฐานของความเป็นจริง - 2542 [1999]


ธนาคารและการธนาคาร--ไทย
ธนาคารพาณิชย์--ไทย
สถาบันการเงิน--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305