ธงชัย สันติวงษ์.

อนาคตเศษฐกิจฟื้นอย่างไร ภายใต้ 2 เก้าอี้. - 2542 [1999]


การเงิน--ไทย.
ธนาคารพาณิชย์--ไทย.
หนี้.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

NPL

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305