ธงชัย สันติวงษ์.

อนาคตเศษฐกิจฟื้นอย่างไร ภายใต้ 2 เก้าอี้ - 2542 [1999]


การเงิน--ไทย
ธนาคารพาณิชย์--ไทย
หนี้


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

NPL

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305