ธงชัย สันติวงษ์.

เศรษฐกิจประเทศไทยไม่ใช่แบบฝึกหัด. - 2542 [1999]


หนี้--ไทย.
การเงิน--ไทย.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ.

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305