ธงชัย สันติวงษ์

ความหวังที่ห่างไกลจากธรรมาภิบาลถึงอุบัติภัย - 2542 [1999]


ไทย--การเมืองและการปกครอง
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

ธรรมาภิบาล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305