ธงชัย สันติวงษ์.

ไทยกับอาการเข่าอ่อนสู่สหัสวรรษใหม่ - 2542 [1999]


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย--ภาวะสังคม

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ปี 2000

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305