ธงชัย สันติวงษ์.

โปร่งใส ใช่ว่าจะมีธรรมรัฐ - 2542 [1999]


การจัดการ


ไทย--การเมืองและการปกครอง

Good Governance ธรรมรัฐ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305