ธงชัย สันติวงษ์.

สิ่งที่ควรห่วงหาอาลัยหลังแก้เศรษฐกิจ 2 ปี - 2542 [1999]


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305