ธงชัย สันติวงษ์.

จุดอ่อนส่งท้ายสหัสวรรษ. - 2542 [1999]


การจัดการ.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

การบริหารการจัดการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305