ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล

การพิจารณาเมืองหลวงของไทยในแง่ภูมิศาสตร์ กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ - 2537 [1994]


เมืองหลวง--ไทย
ภูมิศาสตร์


กรุงเทพฯ--ภูมิศาสตร์
กรุงธนบุรี--ภูมิศาสตร์
กรุงศรีอยุธยา--ภูมิศาสตร์
กรุงสุโขทัย--ภูมิศาสตร์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305