วิชัย มณีสุวรรณสิน

กฎระเบียบขององค์การการค้าโลกที่มีผลกรกะทบต่ออุตสาหกรรมอาหารไทย - 2539 [1996]


องค์การการค้าโลก.


ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า.


อุตสาหกรรมอาหาร--ไทย.

WTO GATT

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305