ปิยพร เสาร์สาร.

การพัฒนาครัวเรือนไทย อนาม้ยสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง. Improvement of household environmental health by applying sufciency economy - 2560 [2017]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0859-5453


การจัดการสิ่งแวดล้อม--การมีส่วนร่วมของพลเมือง--ไทย.
ครัวเรือน--ไทย.
เศรษฐกิจพอเพียง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305