อุทัย สายเนตร.

ความสำเร็จของเกษตรกรจากการมีส่วนร่วมของการรวมกลุ่ม: สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางพัฒนาบ้านท่าเสา จำกัด จังหวัดระยอง. - 2541 [1998]


สหกรณ์กองทุนสวนยางพัฒนาบ้านท่าเสา.


สหกรณ์การเกษตร--ไทย.
ยางพารา--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305