ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

สาเหตุวิกฤตทางเศรษฐกิจ - 2540 [1997]


วิกฤตการณ์ทางการเงิน--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2540

วิกฤตเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305