ส. พลายน้อย.

ภาษา-วัฒนธรรม อันตราชูนี้เป็นคู่กับตราชั่ง - 2542 [1999]


ภาษาไทย--พจนานุกรม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305