พรรณี เช็งสุทธา.

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโอกาสที่รอคอยการแสวงหา. - 2543 [2000]

0857-8702


กัมพูชา--ภาวะเศรษฐกิจ.
จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.
ลาว--ภาวะเศรษฐกิจ.
พม่า--ภาวะเศรษฐกิจ.
เวียดนาม--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305