ญี่ปุ่นผลักดันไทยให้เล่นบท ผู้ให้ในภูมิภาคอินโดจีน. - 2536 [1993]

การประชุมระดับชาติเรื่อง "ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ต่อประเทศในภูมิภาคอินโดจีน" (Thailand and Japan Economics Cooperations with Indochinese States)

0853-1333


ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ--อินโดจีน.


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305