พจนา ฤทธิรงค์.

รัฐแรกเริ่มและรัฐจักรวรรดิ์ในประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้. - 2539 [1996]

0853-1333


ประวัติศาสตร์นิพนธ์--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ประวัติศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305