สุนทรี อาสะไวย์.

มิติประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น : บทศึกษาเชิงเปรียบเทียบ พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจในปลายคริสตวรรษที่ 19 - 2540 [1997]

0853-1333


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น.
ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305