สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ : ผลกระทบที่มีต่อไทย. - 2543 [2000]

0858-4900


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
ไทย--การค้า--มาเลเซีย.
ไทย--การค้า--อินโดนีเซีย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305