ปฏิคม พลับพลึง.

Win Store ฝ่ายุทธจักรวงการค้าปลีก ห้าอย่างนี้ไม่มีแพ้ - 2543 [2000]

1513-3656.


การขายปลีก
การจัดการตลาด

ECR Solution Efficient Consumer Response

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305