รุจน์ โกมลบุตร.

ยอมรับกันหน่อยไหมว่า (นักศึกษาขายตัว) - 2542 [1999]


นักศึกษาอุดมศึกษา--ไทย
การค้าประเวณี--ไทย

น.ศ. ขายตัว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305