ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

ภาษีการขายน้ำมันให้สายการบิน - 2543 [2000]

0125-6580.


คำพิพากษาศาล
ภาษีเงินได้--ไทย
การขาย--ปิโตรเลียม--ภาษีอากร--ไทย
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม--ภาษีอากร--ไทย
อุตสาหกรรมน้ำมัน--ภาษีอากร--ไทย

ภาษีการขายน้ำมัน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305