ธงชัย สันติวงษ์

นายกฯ ถก กรอ. เห็นท่าจะช้าไปแล้ว - 2543 [2000]


การเงิน--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305