ธงชัย สันติวงษ์

ความสับสนและกังวลต่อการบริหารในสภาพวิกฤติ - 2543 [2000]


การจัดการ


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ
ไทย--การเมืองและการปกครอง

การบริหารในสภาพวิกฤติ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305