ธงชัย สันติวงษ์

เศรษฐกิจไทยเมื่อถึงขั้น ประเมินกลยุทธ์ - 2543 [2000]


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย--การเมืองและการปกครอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305