จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ โดยการลดหนี้ในช่วงภายหลังปี 2542 กับภาระภาษี - 2543 [2000]

0125-5991.


หนี้
ภาษีอากร

การปรับโครงสร้างหนี้

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305