สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

ท่าเรือไทย-ประตูการค้าของประเทศ - 2542 [1999]

0125-7838.


ท่าเรือ--ไทย
การขนส่งทางน้ำ--ไทย


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--อินโดจีน

การพัฒนาการขนส่งทางน้ำ โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305